การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) จังหวัดเชียงราย

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นางอลิศลา ริยะสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวเปรมกมล อินหลี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เเละนางสาวธัญญาลักษณ์ ปาระมีสัก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย