การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม