กิจกรรมโครงการส่งเสริมสะเต็มศึกษา ปี 2567

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้มอบหมายให้นางวิริสา ปัญญะโส และนางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายธนาวุฒิ สินพงศ์อมรกิจ นางสาวเกศศิลารมย์ เปล่งปลั่ง และนางสาวชุติมา ชัยมูลมั่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสะเต็มศึกษา ปี 2567 ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม 18 ทีม จากทั้งหมด 95 ทีม ทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ทั้งนี้ นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานสะเต็ม (STEM) ได้รับรางวัลชมเชย โครงการส่งเสริมสะเต็มศึกษา ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง