นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม เป็นประธานศูนย์สอบ ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม เป็นประธานศูนย์สอบ ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567