มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับ นางสาวอังสุมาลี ทาคำมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับ นางสาวอังสุมาลี ทาคำมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำจากดวงใจ เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 ” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567