พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลงานประชุมวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลงานประชุมวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 รายการ เหรียญเงิน 2 รายการ ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่