พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566