กิจกรรมการสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับบุคคลภายนอก โดยโครงการการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาฝรั่งเศสอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับบุคคลภายนอก โดยโครงการการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาฝรั่งเศสอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

รางวัลผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาเคมี ได้แก่ นายลาภิศ ยารังษี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 สาขาฟิสิกส์ ได้แก่ นายปภังกร เชื้อชาติสิงขร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาววราภรณ์ ติยะธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

รางวัลเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Thailand-Japan ICT Fair 2022 (TJ-SIF2022)

นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Thailand-Japan ICT Fair 2022 (TJ-SIF2022) ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย โดยผลงานได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Thailand-Japan ICT Fair 2022 (TJ-SIF2022) ในหัวข้อ “Seeding Innovations Through Fostering Thailand-Japan Youth Friendship” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ ปินตาดง นางสาวปาริฉัตร มงคงโรจน์กุล นางสาวนารี เมธีกิตติคุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมเรียนรู้ดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้ดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค

ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการคุณภาพประจำตำบล ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียน

ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการคุณภาพประจำตำบล ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียน สำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม Merry Christmas

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม Merry Christmas โดยมี นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

 

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่นักเรียนแต่ละห้องระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่นักเรียนแต่ละห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย “แม่จันเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย “แม่จันเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยมี นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนักกีฬาจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทนาคม โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้