การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวกัณชลิฏา จันทร์ทีนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค…