การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม