พิธีมอบทุนเสมอภาค (กสศ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนเสมอภาค (กสศ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค