กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เข้ารับการอบรม จำนวน 12 โรงเรียน โดยมี นายชัยวุฒิ นาเมืองกุล ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นวิทยากรให้การอบรม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค