กิจกรรมค่ายบูรณาการ (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ภายใต้ชื่องาน “สืบสานงานวิจัย ศาสตร์แห่งพระราชา หลากคุณค่าบนพื้นที่พัฒนาดอยตุง” เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.เชียงราย เป็นประธาน