นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นประธานพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นประธานพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม