การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครั้งที่2/2565 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครั้งที่2/2565 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม