พิธีมอบปัจจัยสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ “ไพศาลประชาทรานุสรณ์” (พบโชค ติสฺสวํโส) จำนวน 1,300,000 บาท

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร (วิ) (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ปาฐกถาธรรม เรื่อง ความสามัคคีของหมู่คณะ ให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และมอบปัจจัยสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ “ไพศาลประชาทรานุสรณ์” (พบโชค ติสฺสวํโส) จำนวน 1,300,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมชงโค