กิจกรรม CRRU Open House Ontour โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

กิจกรรม CRRU Open House Ontour โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม