กิจกรรมการแข่งขันโต้วาที โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

กิจกรรมการแข่งขันโต้วาที โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม