กิจกรรมทำบุญตักบาตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม