ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง