โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนรู้จักบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมชงโค