เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

IMG_20220429_0003