การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และแนะแนวการศึกษา

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และแนะแนวการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อด้านอาชีพภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม