เรื่อง แจ้งขยายเวลาการเรียนในรูปแบบ Online, On-demand และ On-hand

 เรื่อง แจ้งขยายเวลาการเรียนในรูปแบบ Online, On-demand และ On-hand  ต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

keep online