กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม