การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวกัณชลิฏา จันทร์ทีนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค
+20