พิธีทำบุญตักบาตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิธีทำบุญตักบาตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม