ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม