พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง