การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม