โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วมงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 ในวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชน บ้านสันธาตุ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วมงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 ในวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชน บ้านสันธาตุ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย