การประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม