กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม