การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 4-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม