โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม