การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม