การขับเคลื่อนแนวทางดำเนินงานวิธีประเมิน ตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายณรงค์ คําสุขุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนแนวทางดำเนินงานวิธีประเมิน ตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะครูจาก สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย และ สหวิทยาเขตริมกก เข้าร่วม ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีมอบทุนอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การสัมมนาฝ่ายงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

การสัมมนาฝ่ายงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธาน พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 ปี

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 ปี ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2566

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธาน พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การอบรมหลักสูตร Digital Insight พี่สอนน้องให้รู้ทันโลกออนไลน์ ของโรงเรียนคุณภาพ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Digital Insight พี่สอนน้องให้รู้ทันโลกออนไลน์ ของโรงเรียนคุณภาพ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบและการใช้งานระบบควบคุมระยะไกลการพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้อำนวยการศุภวิศว์ ตาหล้า มอบหมายให้ นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ให้เกียรติมาเป็นประธานใน พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบและการใช้งานระบบควบคุมระยะไกลการพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา