การอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการประเมินตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการประเมินตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม