กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมรับแนวปฏิบัติ ข้อแนะนำ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19)

Posted on

ทีมบริหารและตัวแทนคณะครูเข้าร่วมประชุมเพื่อรับแนวปฏิบัติ ข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

 

กิจกรรมโรงเรียน

การตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

Posted on

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

รวมน้ำใจ ต้านภัยโควิด

Posted on

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และ ฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นักเรียนที่กักตัวในชุมชน พร้อมทั้งมอบให้แก่ศูนย์แยกกักตัว ณ โรงแรมริมจัน รีสอร์ท ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  พ.ศ. 2564

กิจกรรมโรงเรียน

รวมน้ำใจ ต้านภัยโควิด

Posted on

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด – 19 ณ หมู่บ้านรุ่งเจริญ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2564

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

Posted on

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม นำเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ไปถวาย ณ วัดป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ 2564

 

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)

Posted on

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม นำโดยนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมโรงเรียน

การประชุม การแสดงในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

Posted on

การประชุม การแสดงในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 29  มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Posted on

การประชุมหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Posted on

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันที่ 19, 20, 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม