โรงเรียนแม่จันวิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศีกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in กิจกรรมโรงเรียน

[…]

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

Posted Posted in กิจกรรมโรงเรียน

[…]

เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted Posted in กิจกรรมโรงเรียน

[…]

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมกับจังหวัดเชียงรายและส่วนกลาง จัดการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Posted Posted in กิจกรรมโรงเรียน

[…]