การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 ปี

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 ปี ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2566

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธาน พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การอบรมหลักสูตร Digital Insight พี่สอนน้องให้รู้ทันโลกออนไลน์ ของโรงเรียนคุณภาพ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Digital Insight พี่สอนน้องให้รู้ทันโลกออนไลน์ ของโรงเรียนคุณภาพ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบและการใช้งานระบบควบคุมระยะไกลการพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้อำนวยการศุภวิศว์ ตาหล้า มอบหมายให้ นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ให้เกียรติมาเป็นประธานใน พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบและการใช้งานระบบควบคุมระยะไกลการพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีและการนำเสนอผลงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้อำนวยการศุภวิศว์ ตาหล้า มอบหมายให้ นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานใน พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีและการนำเสนอผลงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
คณะครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร บูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริง Metaverse Spatial ภายใต้โครงการ”การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ผ้าป่าสามัคคี ถวายตุงเงิน ตุงทอง เพื่อหารายได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ผ้าป่าสามัคคี ถวายตุงเงิน ตุงทอง เพื่อหารายได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

โครงการส่งเสริมเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมการสร้างเคือข่าย TO BE NUMBER ONE

นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมการสร้างเคือข่าย TO BE NUMBER ONE ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนักเรียนในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเข้าร่วม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมสมาคมศิษย์เก่าแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประชุมสมาคมศิษย์เก่าแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม