กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิต วุัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ในวัยเรียน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่จัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน ร่วมกับโรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิต วุัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ในวัยเรียน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (i-classroom) ตามหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (i-classroom) ตามหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีบวงสรวงสุนทรภู่ บรมครู ๔ แผ่นดิน

คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ บรมครู ๔ แผ่นดิน ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ไหว้ครูช่างของ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ไหว้ครูช่างของ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ เข้าประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ของ นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการชายแดนทหารและกองกำลังผาเมือง
ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมชงโค

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมชงโค

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม.พะเยา มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม.พะเยา มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมชงโค