การสัมมนาวิชาการ ด้านความร่วมมือทางการศึกษาในเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

การสัมมนาวิชาการ ด้านความร่วมมือทางการศึกษาในเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ออนไลน์) สัมมนาในหัวข้อ ” Seminar on Distinctive courses for Basic Education ” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านกีฬาฟุตบอล – ฟุตซอล ร่วมกับ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

SMTE JUNIOR CAMP ครั้งที่ ๓

smte junior camp  ครั้งที่ ๓ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตวังทองหลางและโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตวังทองหลางและโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาดูงานห้องเรียนอาชีพ ในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม