พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2564

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การประชุม การแสดงในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

การประชุม การแสดงในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 29  มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันที่ 19, 20, 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมหารือการบริหารจัดการขยะ ในโรงเรียน

การประชุมหารือการบริหารจัดการขยะ ในโรงเรียน โดย เทศบาลตำบลป่าซาง และ โรงงานหลวงดอยคำ ร่วมกับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

 

การประชุมเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

 

 

 

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

การประชุมรองผู้อำนวยการ สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการ สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 5-6 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม