สารสนเทศพื้นฐานทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ที่ตั้ง เลขที่ 65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 053 – 771787 โทรสาร 053 – 771545 Website : www.mwk.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
ระดับที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
เป็นนักเรียนไป – กลับ เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยแผนการการเรียน
8 แผนการเรียน ดังนี้
1. แผนการเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส
3. แผนการเรียนเน้น ภาษาจีน
4. แผนการเรียนเน้น ภาษาไทย – สังคม
5. แผนการเรียนทวิศึกษา ด้านธุรกิจ
6. แผนการเรียนห้องเรียนอาชีพ สาขา อาหารและโภชนาการ
7. แผนการเรียนห้องเรียนอาชีพ สาขา ไฟฟ้ากำลัง
8. แผนการเรียนห้องเรียนอาชีพ สาขา พืชศาสตร์
โครงการพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษ)
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ทำการเปิดสอนตามโครงการพิเศษดังนี้
1. โครงการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับ
ผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (smart science)
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. โครงการห้องเรียนอาชีพ (OBEC career program) ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2560 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

เขตพื้นที่บริการ
1. ตำบลป่าซาง ตำบลแม่จัน ตำบลศรีค้ำ ตำบลแม่คำ ตำบลสันทราย
ตำบลป่าตึง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. หมู่ 1 – 3 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
3. ตำบลบ้านด้าย และตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปตัวอักษร ม.จ.ว. ภายใต้รูปรวงข้าว และดวงอาทิตย์
ล้อมรอบด้วยคำว่า นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอ
ด้วยปัญญาไม่มีสีประจำโรงเรียน สีเหลือง – สีดำ
คำขวัญ สุภาพ เสียสละ รับผิดชอบ
คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
อัตลักษณ์ นักเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนน้อม
วัฒนธรรมองค์กร MWK
M : Management under quality system คือ การจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ
W : Work in harmony คือ การทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี
K : Knowledge with ethics คือ ความรู้คู่คุณธรรม

สนทนากับเรา