ข้อมูลผู้บริหาร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายศุภวิศว์  ตาหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โทรศัพท์ : 095-9294331
E-Mail : [email protected]

– 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : –
E-Mail : –
นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 063-1288859
E-Mail : [email protected]
นายสรายุทธ ติยะกว้าง 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทรศัพท์ : 087-6579971
E-Mail : [email protected]mwk.ac.th
นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล
รองผู้อำนวย
ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 088-2586595,
064-1273856
E-Mail : [email protected]
นายนำชัย หอมแก่นจัน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : 063-4465614
E-Mail : [email protected]