ฝ่ายอำนวยการ

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะ

📣1. สำหรับครู
1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ
👉ว 9/2564 ที่ลิ้งก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3368-9-2565.html
👉ว 3/2564 ที่ลิ้งก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3267-3-2564.html
👉ว 4/2564 ที่ลิ้งก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3268-4-2564.html
1.2 กรณีที่ครูอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากหลักเกณฑ์เก่า (ว 17, ว 21)
👉ว 17/2552 ที่ลิ้งก์ http://www.bpi.ac.th/data_upload/2_1(1).pdf
👉ว 21/2560 ที่ลิ้งก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/1891-21-2560.html
📣2. สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 ศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ
👉ว 10/2564 ที่ลิ้งก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3369-10-2564.html
👉ว 3/2564 ที่ลิ้งก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3267-3-2564.html
👉ว 4/2564 ที่ลิ้งก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3268-4-2564.html
2.2 กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากหลักเกณฑ์เก่า (ว 17)
👉ว 17/2552 ที่ลิ้งก์ http://www.bpi.ac.th/data_upload/2_2(1).pdf