กิจกรรมการแข่งขันการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนแผนการเรียนจีนและการเป็นผู้ประกอบการ

นายศุภวิศว์ ตาหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นายกระจ่าง หลักคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการแข่งขันการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนแผนการเรียนจีนและการเป็นผู้ประกอบการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา