พิธีเปิด กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

นายศุภวิศว์ ตาหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์