ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัด แบ่งเป็น  5 ช่องทาง ดังนี้
1) ติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
2) ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายัง  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
3) โทรสาร 053 – 771545
4) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ https://mwk.ac.th/?page_id=436
5) ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  https://www.facebook.com/maechanschool
6) E-Mail : [email protected]