พิธีมอบทุนอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม